Mushroom Kingdom sculptures

--<-<--@

Mk1, 2013

h 33cm, base 39×28cm, porcelain

Mk2, 2013

h 33cm, base 40×28cm, porcelain

Mk3, 2013

h 23cm, base 40×28cm, porcelain

Mk4, 2013

h 47cm, base 45×27cm, porcelain

Mk5, 2013

h 49cm, base 41×27cm, porcelain

Mk6, 2013

h 41cm, base 26×26cm, porcelain

  • Mk1, 2013
  • Mk2, 2013
  • Mk3, 2013
  • Mk4, 2013
  • Mk5, 2013
  • Mk6, 2013